[1]
M. Ángel Náter, « 1994»., REH, pp. 293–294, abr. 2022.