<i>Eyes Wide Shut</i>: la mirada y la memoria en la primera novela de Félix Córdova Iturregui