(1)
Oramas-Nival, D.; Román, J. Histopathology of the Nematodes Radopholus Similis, Pratylenchus Coffeae, Rotylenchulus Reniformis and Meloidogyne Incognita in Plantain (Musa Acuminata X M. Balbisiana, AAB). JAUPR 2006, 90, 83-97.