Return to Article Details Histopathology of the nematodes Radopholus similis, Pratylenchus coffeae, Rotylenchulus reniformis and Meloidogyne incognita in plantain (Musa acuminata x M. balbisiana, AAB).
Download